Statut

STOWARZYSZENIE: KLUB TWÓRCZEGO MYŚLENIA

STATUT


My, członkowie-założyciele stowarzyszenia o nazwie: Klub Twórczego Myślenia, uznajemy za motto swej działalności niżej przytoczone słowa naszego Wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II:

„Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwam jak posługa myślenia. Posługa myślenia, o której mówię, to w swej istocie nic innego, jak służba prawdzie w wymiarze społecznym”

W celu określenia ram i sposobów naszej działalności oraz spełnienia w tej mierze wymogów prawa postanawiamy

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


1. Stowarzyszenie: Klub Twórczego Myślenia, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest oddziałem polskiego stowarzyszenia zarejestrowanym w Irlandii i posiada odrębną osobowość prawną.
CRO Nr.: 544419

2. Terenem działalności jest obszar Republiki Irlandii, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Limerick

3. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej członków, zaś do prowadznia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

4. Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe i środowiskowe, z zachoweniem postanowień niniejszego Statutu i ustawy: Prawo o stowarzyszeniach

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak organizacyjnych i honorowych.

6. Stowarzyszenie może byc członkiem organizacji krajowych, zagranicznych, międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadniami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach

 


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA
§ 2


1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, zrzeszającą ludzi, których celem jest podejmowanie działań wewnętrznych i publicznych:

a. popularyzujących wiedzę o Polsce, Europie i Świecie, a w szczególności o kulturze i gospodarce, o organizacjach światowych i europejskich oraz zasadach ich funkocjonowania

b. popularyzujących czytelnictwo literatury historycznej, ekonomicznej i pięknej

c. popularyzujących pozytywne działania instytucji i organizacji działających na terenie miasta Otwocka i powiatu otwockiego oraz tradycje miasta i powiatu

d. upowszechniających dorobek Polaków na obczyźnie

e. wspierających wszelkie formy aktywności umysłowej oraz twórczości naukowej, literackiej i artystycznej

f. wspomagających działania organizacji społecznych i instytucji samorządowych, działających na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia